[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۹ آذر ۳۲

شماره ۲ / ۲۳۰۵۷

پیوست

[آرم]

 نخست وزیر

 

آقای اسداله رمضانی

پاسخ نامه شماره ۶۸ مورخه ۱۹ آبان ۳۲ دائر بشکایت از لغو امتیاز آموزشگاه اشعار میدارد. بطوریکه از وزارت فرهنگ طی نامه شماره ۱۸۷۴- ۴۴۱۹۳ مورخه ۲۲ آذر  ۳۲ اطلاع میدهند بعلت تظاهرات خلاف مذهب از داشتن آموزشگاه محروم شده‌اید.

رئیس کل بازرسی نخست وزیر- سرلشکر گیلانشاه

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]