[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

دفتر حقوقی و امور مجلس

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۷۶۲۴ / ٨١٠

تاریخ: ١٣ شهریور  ۶۹

پیوست

 

 

خانم صدیقه بهادرانی

به نشانی کرج- [آدرس]

 

با سلام

نظر به اینکه برابر نامه شماره ۱۴۶۵۷ / ٧٢٠ –[تاریخ:] ٨   مرداد   ۶۹ پس از انفصال از خدمت دولتی مبلغ ۱۹۲۵۹۸۳ ریال من غیر حق اضافه دریافتی داشته‌اید، لذا مقتضی است در اسرع وقت باین دفتر واقع در خیابان سی تیر ساختمان شماره ٢ وزارت آموزش و پرورش مراجعه و ترتیب پرداخت مبلغ فوق‌الذکر را بدهید در غیر اینصورت از طریق مراجع قانونی اقدام لازم نسبت به وصول بیت‌المال و خسارت وارده خواهد کرد. / ح

 

حسن ابراهیمی مطلق

[امضا]

مدیرکل حقوقی و امور مجلس

 

رونوشت: اداره کل محترم امور مالی و ذیحسابی عطف بنامه شماره ۵۷۵۸ /٧٢٠ –[تاریخ:] ۴ شهریور  ۶۹ جهت اطلاع.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]