[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی اصفهان

شماره ۶۲-۱۰۶۰/ق

تاریخ ٧ دی ۶۲

پیوست -----

 

آقای علی توانگر

 نظر به اینکه وکیل شما آقای ابوالقاسم یزدانی فرزند علی فوت نموده به شخص دیگری وکالت دهید تا وسایلتان را تحویل بگیرد یا به این دادسرا اعلام نمائید تا وسایل را که ممکن است بمرور زمان فرسوده شود را بفروش رسانیده و وجه آنرا سپرده نماید در ضمن منزلتان با افراد واجد شرایط اجاره داده شد%

اجرای احکام دادسرای انقلاب اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]