[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت مسکن و شهرسازی

اداره کل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

 

بنام خدا

[مهر] محرمانه

 

شماره ٧٣٠  /۱۶ / ت

تاریخ ٢٧ تیر ١٣۶۲

پیوست -----

 

«بندرعباس»

به: مدیرکل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

احتراماً خواهشمند است متن ذیل را در اسرع وقت به آقای ایرج مهدی نژاد کارمند آماده بخدمت آن اداره کل ابلاغ فرمائید:

 

آقای ایرج مهدی نژاد

از آنجا که طبق قانون، مستخدمین دولت جمهوری اسلامی ایران، باید متدین به یکی از ادیان رسمی کشور باشید و در پرونده استخدامی شما کوچکترین نشانه‌ای که حاکی از این امر باشد بچشم نمیخورد، لهذا مقتضی است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این نامه، بنحو شایسته دیانت خود را صریحاٌ باین هیات اعلام فرمائید. بدیهی است در صورت عدم ارسال به‌موقع پاسخ، پرونده غیاباً بررسی و طبق مقررات با شما رفتار خواهد شد

روابط هیات تجدیدنظر

بازسازی نیروی انسانی – امضاء و مهر

 

آدرس: وزارت مسکن و شهرسازی، طبقه ششم، روابط عمومی هیات بازسازی نیروی انسانی

١٨ – ٢ مرداد ۱۳۶۲ رونوشت حکم به آقای مهدی نژاد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

غلامحسین حبیب آگهی

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

از طرف [امضا]

تاریخ ابلاغ ١٨ مرداد ١٣۶۲

[مهر] محرمانه

چاپ [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]