[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲/ ۳۷۲۲۲

۲۶ آبان ۱۳۵۹

خانم ایراندخت یزدانی آموزگار دبستان دخترانه رضوی تعقیب دعوتنامه شماره ۵ / ۲۶۹۸۹ [تاریخ:] ۱۱ آبان ۵۹ و بنا به اظهارات کتبی و شفاهی خود در حضور مسئولین امر و شماره تسجیل [حذف شده]  چون بهائیت شما به ثبوت رسیده بدینوسیله بشما ابلاغ میگردد که تا تعیین تکلیف قطعی از رفتن به آموزشگاه خودداری فرمائید% چ

مرتضوی

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ٣ اصفهان

[امضا]

گیرنده رونوشت

رونوشت جهت اطلاع به آموزشگاه آموزش ابتدائی

رونوشت جهت اطلاع به آموزشگاه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]