[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ١٢ اسفند ۶۴

شماره ۱۲۴۶

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای مرکزی اصناف شهر کاشان

 

بسمه تعالی

امراله منوچهری- عینک‌فروشی زایس

بازگشت بنامه مورخه ٧ اسفند ۶۴ یک برگ فرم بضمیمه ارسال نسبت به تکمیل آن اقدام و ارائه نمائید%

محمد جهان آرائی

شورای مرکزی اصناف کاشان

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]