[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی

استان مازندران

شبکه بهداری وبهزیستی

نوشهر-چالوس

شماره ۱۴۷۸

تاریخ ٣٠ اردیبهشت ۶۰

پیوست -----

 

بسمه تعالی

خانم الوهیه کیان- دانش آموز سال سوم آموزشگاه بهیاری مقتضی است صریحاً و کتباً نظریه خود را در مورد انتساب بفرقه بهائیت سریعاً اعلام نمائید.

دکتر سید نصراله فتاحی

سرپرست شبکه بهداری نوشهر-چالوس

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]