[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

تاریخ ۶ آبان ۱۳۶

شماره-----

پیوست ------

 

دادسرای انقلاب اسلامی تهران

پرونده کلاسه شماره ۶۲/م/۳۳۶۱۸ اتهامی رضوان شبالی [شباک] فرزند محمد رشید و محمدحسین پروهان که در مورخه ۲۶ اردیبهشت ۶۴ در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته که باسترداد حقوق دریافتی محکوم شده و برای تائید بدادگاه محترم عالی انقلاب اسلامی ارسال آن دادگاه محترم بیان داشته نظر باینکه منزل از وام دریافتی خریداری شده باید بنفع دولت ضبط گردد اگر اموال دیگری نیز دارد بابت استرداد حقوق دریافتی محاسبه گردد بنابراین منزل خریداری شده از وام به نفع دولت ضبط اگر اموال دیگری دارد بمیزان حقوق و مزایای دریافتی دوران خدمت بفروش برسد و بحساب دولت واریز گردد رأی مزبور انشا شد در اجرای آن اقدام نمایند % ا

حاکم شرع شعبه هشتم دادگاه انقلاب اسلامی تهران

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]