[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

زندان دادرسی انقلاب اسلامی اصفهان

شماره ۵۶۴۴

نام گیرنده وجه عبدالمجید مطهر, بند----- نام پدر----- مبلغ / ٢٠٠٠ نام پرداخت‌کننده -----

امضاء گیرنده وجه

حسابدار

[امضا]

بسمه تعالی

۶۱۲۰/ ۸۱۵/ ١٢٢

١٩ شهریور۶۲

 

خانم بدری مطهر کارشناس حقوقی و قضائی سابق گمرک اصفهان بنشانی – شاهین‌شهر [آدرس]

از: گمرک اصفهان

موضوع: رأی هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی

به پیوست یک برگ عین رأی صادره از طرف هیئت بدوی بازسازی نیروی انسانی مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارائی اصفهان به شما ابلاغ میگردد مقتضی است چنانچه به رأی صادره معترض هستید ظرف ۱۵ روز از تاریخ رؤیت اعتراضیه خود را به هیئت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی فوق تسلیم و رونوشت آنرا به اداره کل کارگزینی گمرک ایران ارسال دارید، و در غیر اینصورت رأی پس از انقضای مدت مذکور بمرحله اجرا در خواهد آمد.%ک

طلائی

رئیس گمرک اصفهان

[امضا]

١٩ شهریور۶۲

رونوشت به:

١) اداره کل کارگزینی گمرک ایران بمنظور استحضار

٢) هیئت بازسازی نیروی انسانی گمرک مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارائی اصفهان بنامه شماره ۱۶۴۴۹/ ٧١٢٩/ ۸۱۵/  ٨٢مورخ ٣١ مرداد۱۳۶۲

اقدام کننده عربی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]