[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت مخابرات ایران

تاریخ:  ۱۳ آبان ۶۱

شماره: ۱۲۷۴۹/-٢١٢

پیوست -----

بسمه تعالی

بدرستیکه حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات انسانهاست

رسول اکرم ص

اداره کل تلفن راه دور

 

ضمن ارسال دو برگ فتوکپی نامه های شماره ۳۱۴۷۲/ ۴۵۹-[تاریخ] ١٠و٨/-۶۱ و  ۳۲۶۸/ ب ٧-  ٢١مهر ۶۱ دستور فرمائید مفاد رای شماره ۱۵ مورخ  ٢٠ مهر ۶۱  هیات بدوی بازسازی نیروی انسانی به آقای محمد مهدی نجفی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض به رای مذکور در مدت تعیین شده مراتب را به این امور اعلام تا اقدام لازم بعمل آید. / ح

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

 دبیرخانه فوراً بنامبرده ابلاغ شود که محل کار خود را ترک نمایند [ناخوانا] ۱۵ آبان [۱۳۶۱]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]