[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت مخابرات ایران

تاریخ ١٠ آبان ۶۱

شماره ۳۰۱۴۷۳/ ۴۵۹

پیوست سر

 

بسمه تعالی

بدرستی که حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات انسانهاست. رسول اکرم (ص)

به: امور خدمات تلفنی

از: اداره کل کارگزینی – اداره انتصابات

 

بدینوسیله یک نسخه رأی سبز رنگ شماره ۱۵ مورخ ٢٠ مهر ۶۱ هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی جهت ابلاغ به آقای محمد مهدی نجفی ارسال میگردد. خواهشمند است در صورت عدم اعتراض نامبرده به رأی مذکور ظرف مدت تعیین شده مراتب را اعلام فرمایند تا طبق مقررات اقدام لازم بعمل آید. /م

محمد حسین سیفیان

سرپرست اداره کل کارگزینی

[امضا]

 

رونوشت:

١-هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی بازگشت به رأی شماره فوق

انتصابات بانضمام سابقه جهت اقدام بعدی

[مهر:] اندیکس شد

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شرکت مخابرات ایران

امور بهره برداری و خدمات اپراتوری

شماره ورود بدفتر  ۱۲۷۴۹ تاریخ ١١ آبان ۶۱

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]