[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

 

 تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱

شماره ٣

 

مالک دادستانی انقلاب، مستأجر آقای یدالله اسفندیاری

نشانی: [حذف شده]

اولین پرداخت اجاره‌بها:

بدهی ندارد (فروردین و اردیبهشت به‌حساب ٩٠٠٠١ منکرات واریز کرده‌اند) و قبلاً به پریدخت خاضع می‌دادند

مبلغ اجاره: ٢٠٠٠٠ ریال

تا تعیین تکلیف نهائی ملک مورد اجاره‌تان اجاره ماهانه و همچنین بدهی قبلی خود را به‌حساب ۱۵۶۰ امانی دادستانی کل انقلاب بانک ملی شعبه قصر واریز نموده، فتوکپی خوانای رسید بانک را به دادستانی ارائه نمائید و ضمناً در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر متعاقباً حکم تخلیه صادر خواهد شد. ذ

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران

امور اجرائی

[اسم ناخوانا]

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]