[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره

شماره [ناخوانا]

تاریخ ۲۵ اسفند ١٣۴۳

ضمیمه

 

[آرم]

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان مرکز

خیلی فوری

 

دبستان محمودی

خواهشمند است به بانو فرنگیس تشکر ابلاغ فرمانید جهت تنظیم و تکمیل ستون مذهب و ملیت خود در اوراق درخواست کار به دایره کارگزینی این اداره مراجعه نمایند چنانچه نامبرده از مراجعه و تکمیل اوراق مورد بحث خودداری نمایند از ادامه کار مشارالیها جلوگیری فرمائید./ک

رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه ده تهران – دکتر محمد وفائی

[امضا]

۲۵ اسفند ١٣۴۳

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]