[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ابلاغ اتهام

خانم  قدسی رضوانی به موجب مفاد مدارک و گزارشات رسیده به این هیئت شما به موارد ذیل متهم می‌باشید. لذا به استناد ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ظرف مدت ده روز پس از رؤیت این نامه مدافعات خود را به این هیئت تسلیم نمائید بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر و عدم تسلیم دفاعیه موارد اتهام رسیدگی و رای لازم صادر خواهد شد.

١-داشتن مسلک بهائیت

 

[امضا روی مهر رسمی]

وزارت آموزش و پرورش

رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شعبه مرکز

 

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در وسط صفحه]

 [شماره:] ۵۴۴۵ / ۵ - ۱۰۵

[تاریخ:] ۲۶ بهمن ۱۳۶۷

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]