[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

سازمان برنامه و بودجه

سازمان نقشه برداری کشور

[ناخوانا]

عنوان تلگرافی، ساتکا

تلفن ٩-۹۶۰۰۳۱

 

بسمه تعالی

ریاست محترم سازمان نقشه برداری

اسامی کسانیکه وابسته به مرام ضاله بهائیت هستند و خودشان اعتراف بر این امر دارند و مطابق مادهٴ ١٨ مصوبه مجلس شورای اسلامی مشمول بازسازی نیروی انسان میگردند جهت هر گونه اقدام بعرض میرساند

١ مهندس جمشید مطلق

٢ شهاب رحمانیان

٣ خانم اقدس سید میرزائی

۴ آقای حسین مرادیان

۵ خانم محبوبه سلیم

[امضا]

کیهانی زاده

۵  آذر۶۰

[یادداشت دستنویسی شماره در وسط صفحه]

بنام خدا

مدیریت امور اداری

لطفا اقدام فرمائید( تا صدور رای قطعی حقوق نامبردگان پرداخت نگردد)

[امضا]

۵  آذر۶۰

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

خانم امیر ظفری لطفا طی نامه ای مراتب را به امور مالی اعلام فرمائید

[امضا]

۵ آذر۶۰

[یادداشت دستنویسی تاریخ در بالای صفحه]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]