[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بنیاد مستضعفان

منطقه شمال

تنکابن ۲۹۱۶

تاریخ  ۱۵ فروردین ۶۱

شماره ۳۶۷۷ / ١٠٩ / ١٠٠١

پیوست-----

 

بسمه تعالی

به: آقای مختاری و خاضعی

از: بنیاد مستضعفان تنکابن

برای اجرای حکم شماره ١٧، مورخه  ٢٩ مهر ۵۸ کراراً به شما تذکر داده شده که در تحویل مغازه که در اشتغال دارید اقدام جدی بعمل آورید لذا تاکنون [ناخوانا] دفع الوقت گذراندید. این عمل موجب شکایت مردم آن منطقه با مراجعه مستقیم به این بنیاد شده است. علیهذا برای آخرین بار به شما اخطار داده میشود تا ١٠ اردیبهشت نسبت به تخلیه و تحویل مغازه مورد اشغال اقدام و در خلال این مدت چنانچه از شکستن حکم شماره فوق دادستانی شهرستان چالوس نوشهر مدارک کتبی ارائه و در غیر اینصورت به طریقی که بنیاد مقتضی بداند خواسته مردم آن منطقه برای رفع اشکال از مغازه مصادره شده متعلق به بنیاد اقدام خواهد شد.

 

سرپرست بنیاد مستضعفان تنکابن

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]