[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت جنگ دفاع ملی

(تلفن -----)

 

شماره: ۲۶ - ۰۵ - ۶۰۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۵۹

پیوست  بشرح نامه ۶ برگ

 

از ابوب. ا. جا (دایره اداری)

به: بانک سپه (اداره امور موظفین)

موضوع: قطع حقوق

 

بسمه تعالی

محرمانه . مستقیم

اقدام سریع

۱- اسامی ۱۳۱ نفر از پرسنلیکه بعلت داشتن مسلک بهائی بازنشستگی آنان کان لم یکن و از ارتش جمهوری اسلامی ایران اخراج گردیده‌اند و مراتب در فرمان همگانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده است بشرح فهرست الف ایفاد میگردد.

۲- اسامی ۳۷ نفر از پرسنلیکه بعلت بهائی بودن امریه اخراج آنان صادر شده است و مراتب قریباً در فرمان همگانی ارتش درج خواهد شد نیز بشرح فهرست ب ارسال میگردد.

۳- خواهشمند است دستور فرمائید:

الف. نسبت به قطع حقوق کلیه پرسنل مندرج در فهرست الف و همچنین خودداری از پرداخت حقوق به کلیه پرسنل ذکر شده در فهرست ب سریعاً اقدام نمایند. ضمناً مراتب از طریق این اداره در دستور ویژه وزارت دفاع ملی درج و ماده دستور مربوطه متعاقباً به آن بانک ارسال میگردد.

ب. مراتب به یکایک آنان ابلاغ شود که در صورت تمایل میتوانند به اداره بازنشستگی و بیمه مراجعه نموده و فرم مربوط به عدم تبلیغ مرامی را تکمیل نمایند تا فرم مربوطه عیناً به وزارت دفاع ملی ارسال شود و در صورت تأیید وزارت دفاع ملی در خصوص برقراری حقوق آنان مجدداً اقدام و نتیجه در ثانی به آن بانک اعلام خواهد شد.

رئیس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش جمهوری اسلامی ایران. سرتیپ دکتر علینقی شایانفر

 

پیوست الف نامه شماره ۲۶ – ۰۵ - ۶۰۳ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۵۹ ابوب اجا

[با فرمان ۸۴]

۱- سرهنگ پیاده انور مصدق کهنموئی ۶۳۰۸۰ ب

۲- سرهنگ توپخانه سهراب صمیمی قرائی ۶۳۰۵۸ ب

۳- سرهنگ مخابرات فرهاد یگانه پاکزاد

۴- سرهنگ پیاده ضیاء ایقانی ۶۳۹۴۵ ب

۵- سرهنگ پیاده کوروش طلوعی ۶۵۸۱۱ ب

۶- سرهنگ ۲ دامپزشک عطاء اله حر زاده ۶۵۲۸۵ ب

۷- سرگرد آجودانی علیجان اخوان ۶۴۷۱۱ ب

[با فرمان ۱۰۴]

۸- سپهبد عبدالکریم ایادی ۵۹۳۱۷ ب

۹- سپهبد حسین رستگار نامدار ۵۹۳۱۸ ب

۱۰- سپهبد اسداله صنیعی ۳۱۵۶۵ ب

۱۱- سرلشگر عنایت اله ذوقی ۶۰۸۱۸ ب

۱۲- سرلشگر شعاع اله علائی ۵۳۳ ب

۱۳- سرتیپ عطاء اله مقربی ۵۰۵۵۹ ب

۱۴- سرتیپ ضیاء نیکو بنیاد

۱۵- سرتیپ جهانگیر مهریانژاد ۶۲۱۱۲ ب

۱۶- سرتیپ اسماعیل یزدانی ۶۰۴۲۱ ب

[با فرمان ۷۵]

۱۷- سرتیپ محمد سهائی ۷۳۳۰۹ رم

۱۸- ستوان سوم مخابرات سید علی زمانی

۱۹- سرهنگ مخابرات حسین شریفی (نام پدر رمضانعلی)

۲۰- سرهنگ مخابرات حسین شریفی (نام پدر ناصر قلی)

۲۱- سرهنگ ۲ پیاده مسعود فرزانه

۲۲- سرهنگ پیاده حسین فهندژ سعدی ۶۰۳۴۴ ب

۲۳- ستوان یکم مهندس محمد نعمتی وادقانی

۲۴- سرهنگ پزشک نصرت اله قائم مقامی

۲۵- سرگرد پیاده ناصر ایوب زاده

۲۶- سرگرد قضائی داریوش فارانپور

۲۷- ناخدا سوم الکترونیک هوتن مشکین نفس

۲۸- ناخدا سوم ترابری ایرج یزدانی ۶۹۳۷۰ رب

۲۹- ناخدا سوم فرداد قائمی محمود زاده

۳۰- سرهنگ دندانپزشک هوشنگ داوری ۶۸۳۶۶ رب

۳۱- سرهنگ پزشک حبیب اله یزدانی

۳۲- سرهنگ پیاده نصرت اله وحدت

 

[با فرمان ۲۴]

۶۹- سرهنگ پیاده غلامحسین فتحی ۲۳۰۲۹ ب

۷۰- سرهنگ منوچهر منشی زاده فراهانی ۵۵۴۰۳ ب

۷۱- سروان نبی قربانی ۱۶۷۹۸ ب

۷۲- همردیف سروان سیف اله مناسکی ۲۹۰۱۰ ب

۷۳- سرگرد مخابرات شاپور عسگر پور ۵۸۵۱۱ ب

۷۴- سرهنگ دکتر حسین نجی ۵۹۹۹۲ ب

۷۵- سرتیپ دامپزشک علی محمد برافروخته ۴۳۴۸ ب

۷۶- سرهنگ حبیب اله سلحشور ۶۴۶۳۴ ب

۷۷- سرهنگ یداله وحدت ۴۳۵۷ ب

۷۸- سرهنگ مخابرات (ستاد) امان اله وثوق تفتی ۶۰۹۰۱ ب

۷۹- سرهنگ مخابرات حسین وحدت حق ۵۷۰۸۳ ب

۸۰- سرهنگ مخابرات محمد علی پژمان حدادیان ۶۱۸۷۷ ب

۸۱- سرهنگ ۲ پیاده نورالدین درخشان ۶۰۹۰۰ ب

۸۲- سرهنگ مخابرات جلال فضیلت ۶۳۲۷۲ ب

۸۳- سرهنگ پیاده قدرت اله فنائی شریفی ۱۶۰۱۶

۸۴- سرهنگ مخابرات علی اکبر [ناخوانا]

۸۵- سرگرد اردنانس داریوش طهماسبی قره شیران

۸۶- سرگرد قضائی لقاء اله فنائیان ۶۴۸۰۵ ب

۸۷- سرهنگ مخابرات جهانگیر خوشسگال ۶۴۹۱۷ ب

۸۸- سرهنگ پیاده (ستاد) موسی عسکرپور ۶۳۲۷۷ ب

۸۹- سرهنگ فنی هوائی سیروس ثانوی تمدن ۶۲۵۷۵ ب

۹۰- سرهنگ ستاد یوسف برلیان

۹۱- سرهنگ پیاده عباس دبیریان ۲۰۶۴۷ ب

۹۲- سرهنگ مخابرات حسن رضوانی ۵۹۳۲۶ ب

۹۳- سرهنگ ۲ مهندس برزو لامکان ۳۸۵۱۸ ب

۹۴- سرهنگ ۲ توپخانه عظمت اله فهندژ

۹۵- سرهنگ پزشک مهدیقلی شادمان ۶۴۴۶۰ ب

۹۶- سرهنگ پزشک منوچهر شفائی ۵۹۹۶۸ ب

۹۷- سرهنگ پزشک اسداله برق [ناخوانا] ۶۳۰۹۴ ب

۹۸- سرهنگ پیاده سداله [اسداله] وخت نظامی ۶۴۴۴۶ ب

۹۹- سرهنگ پیاده پرویز شفیعی جاوید ۶۲۶۲۴ ب

۱۰۰- سرهنگ دکتر فرامرز بصاری

۱۰۱- سرهنگ توپخانه عطاء اله اشراقی نجف آبادی ۶۴۷۹۶ ب

۱۰۲- سرهنگ موزیک عزیزاله احمدیان ۶۴۹۳۷ ب

۱۰۳- سرهنگ آجودانی کورش اعلائی ۶۴۰۰۰۷

 

وزارت دفاع ملی

[مهر رسمی]

اداره بازنشستگی و بیمه

 

[مهر محرمانه مستقیم در بالا و پائین صفحه اول]

[۲ مهر ورود به دفتر با شماره و تاریخ در پائین صفحه اول]

[مهر با نوشته‌های زیر داخل آن در پائین صفحه سوم]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]