[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور

فرمانداری شاهرود

رونوشت: نامه  شمارۀ: ۶۸۲۴  مورّخهٴ: ١٣ آبان [۱۳۲۲] وزارت/اداره ژاندارمری که اصل آن بشمارۀ ٢٢٣١ ثبت شده است.

 

بعد العنوان

پیرو نامهٴ شمارۀ ۶۴۳۳ – ۹آبان ۱۳۲۲ به استحضار عالی می‌رساند دستهٴ ژاندارمری میامی تلگرافاً گزارش به این گروهان تقدیم داشته، مبنی بر این‌که مورّخهٴ ۹آبان ۱۳۲۲ اهالی میامی در مرکز دسته اجتماع و دادخواهی نموده‌اند که عطاءالله نام سنگسری و چند نفر دیگر از بهائیان سنگسر در میامی شروع به تبلیغات و توزیع کتب مذهبی نموده و ساکنین آن‌جا را به پیروی از دین بهائی دعوت می‌نمایند و از طرفی عطاءالله منظور، دادخواهی می‌نماید که اهالی میامی ۶ رأس گوسفند آنها را سرقت و درب منزل آنها را شبانه سوزانیده‌اند. فرماندهٴ دستهٴ میامی اضافه می‌نماید که اهالی نسبت به بهائیان بی‌نهایت متنفّر و خشمگین گردیده و بیم آن می‌رود که اغتشاشی تولید شود. علیٰ‌هذا چون موضوع حایز اهمّیّت می‌باشد، خود این جانب برای رسیدگی قضیّه و صدور دستورات لازم در مورد حفظ انتظام عمومی به میامی حرکت و آن فرمانداری را از چگونگی مطّلع خواهد داشت. علیٰ‌هذا مستدعی است نظر آن فرمانداری و تصمیمی را که نسبت به این قضیّه اتّخاذ می‌فرمایند، به این اداره امر به اعلام فرمایند.

از طرف فرماندهٴ گروهان ژاندارمری شاهرود، ستوان یک ناصر

رونوشت برابر اصل است.